آزمایشگاه MASS پل Intertwine را برای اتصال ریکیاویک و کوپاوگور در ایسلند طراحی می کند.

توسعه اسکله به گونه ای طراحی شده است که خط ساحلی را در دسترس جامعه قرار دهدمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس