آپارتمان “دوستان” مونیکا با استفاده از طراحی بیوفیلیک بازسازی شده است

HouseFresh یک طرح سبز ایجاد می کند که با شخصیت های نمایش طنین انداز می شودمنبع