آپارتمان “دوستان” مونیکا با استفاده از طراحی بیوفیلیک بازسازی شده است

آپارتمان “دوستان” مونیکا با استفاده از طراحی بیوفیلیک بازسازی شده استHouseFresh یک طرح سبز ایجاد می کند که با شخصیت های نمایش طنین انداز می شودمنبع