استودیو BXB خانه تاریخی “The Farmhouse” را به خانه لهستانی تبدیل می کند

با حفظ بسیاری از ویژگی های اصلی، هدف این ملک تقویت گفتگو بین معماری قدیمی و جدید استمنبع