استودیو BXB خانه تاریخی “The Farmhouse” را به خانه لهستانی تبدیل می کند

استودیو BXB خانه تاریخی “The Farmhouse” را به خانه لهستانی تبدیل می کندبا حفظ بسیاری از ویژگی های اصلی، هدف این ملک تقویت گفتگو بین معماری قدیمی و جدید استمنبع