استودیو IAAD خانه دهلی نو را به یکپارچگی از براقی افزوده است

“پاکت” در یک جیب پربرگ در قلب شهر قرار گرفته استمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس