استودیو Marco Piva بازسازی کامل استراحتگاه لوکس ساردینیا

هدف این پروژه ایجاد یک تجربه مجلل و اصیل تعطیلات ایتالیایی بودمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس