استودیو Seilern Architects یک ویلای خصوصی مجلل در جزیره پاروس، یونان می سازد

این سازه با ترکیب سبک های معاصر و سنتی در مسیر غروب خورشید ماه اوت قرار دارد



منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس