استودیو Seilern Architects یک ویلای خصوصی مجلل در جزیره پاروس، یونان می سازد

استودیو Seilern Architects یک ویلای خصوصی مجلل در جزیره پاروس، یونان می سازداین سازه با ترکیب سبک های معاصر و سنتی در مسیر غروب خورشید ماه اوت قرار داردمنبع