استودیو Woodroffe Papa و Aecom منطقه تجارت الکترونیک را در نینگبو متحد می کنند

Cloud Valley Hub قلب منطقه جدید تجارت الکترونیک استمنبع