استودیو Woodroffe Papa و Aecom منطقه تجارت الکترونیک را در نینگبو متحد می کنند

استودیو Woodroffe Papa و Aecom منطقه تجارت الکترونیک را در نینگبو متحد می کنندCloud Valley Hub قلب منطقه جدید تجارت الکترونیک استمنبع