استون هیل تیلور ناکسویل هالیدی مسافرخانه را با محیطی سرسبز ادغام می کند

استون هیل تیلور ناکسویل هالیدی مسافرخانه را با محیطی سرسبز ادغام می کنداین هتل در مجاورت کره خورشید نمادین نمایشگاه جهانی 1982 قرار داردمنبع