استون هیل تیلور ناکسویل هالیدی مسافرخانه را با محیطی سرسبز ادغام می کند

این هتل در مجاورت کره خورشید نمادین نمایشگاه جهانی 1982 قرار داردمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس