اولین برج بلندترین برج دوقلوی استرالیا تکمیل شد

برج یک در کوئینز پلیس واقع در منطقه تجاری مرکزی سیدنی، یک ساختمان مسکونی در مقیاس شهری ارائه می دهد که به شرایط سایت و نیازهای ساکنان پاسخ می دهد.منبع