اولین خانه هتل آس در نیمکره جنوبی تاریخ استرالیا و فرهنگ بومیان را جشن می گیرد

هتل 257 اتاق سیدنی که با همکاری استودیوی فلک طراحی شده است، مردم گادیگال از ملت Eora را قدردانی می کند و ارتباط آنها با کشور را جشن می گیرد.منبع