اولین داروخانه حشیش با محوریت جامعه LGBTQIA و POC DTLA

اولین داروخانه حشیش با محوریت جامعه LGBTQIA و POC DTLASevenPoint Interiors سرزندگی و پیچیدگی آرت دکو را به Green Qween در لس آنجلس می آورد.منبع