برج مسکونی مجسمه مانند ACPV طراحی پر جنب و جوش را به افق بانکوک اضافه می کند

نمای شیشه ای بازتابنده ساختمان در طول روز تغییر رنگ می دهدمنبع