برندگان مسابقه جهانی آسمان خراش 2022 اعلام شدند

هیئت داوران از بین 427 پروژه دریافتی، سه برنده و 20 لوح تقدیر را انتخاب کردندمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس