تفرجگاه مراکشی با الهام از بربرهای نیمه عشایری افتتاح شد

تفرجگاه مراکشی با الهام از بربرهای نیمه عشایری افتتاح شداگرچه خلیج فیرمونت تاغازوت یک مقصد کاملاً مدرن است، طراحی اسکایپ اصول طراحی قدیمی و لمس ظریف فرهنگ بربر را در سرتاسر آن بافته است، تا مناطقی از آرامش را در میان باغ‌های زیتون و بادام فراهم کند که مهمان می‌تواند کاملاً در طبیعت غوطه‌ور شود.منبع