جدیدترین نقطه عطف فرانکفورت به نمایش گذاشته شد

سرمایه مالی آلمان برای به دست آوردن آسمان خراش دیگری است زیرا Helaba Landesbank Hessen-Thüringen یک قرارداد پیمانکاری عمومی با اد امضا می کند. Züblin AG برای توسعه یک مجتمع اداری بلندمرتبهمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس