حرکت دم ماهی اژدها الهام بخش طراحی Aedas برای بندر Hengqin چین است

ساختار MCC Shenshi International Plaza دارای جرمی متزلزل و سیال استمنبع