حرکت دم ماهی اژدها الهام بخش طراحی Aedas برای بندر Hengqin چین است

حرکت دم ماهی اژدها الهام بخش طراحی Aedas برای بندر Hengqin چین استساختار MCC Shenshi International Plaza دارای جرمی متزلزل و سیال استمنبع