خانه نپالی با طراحی معماری 42 میلی متری با فضایی برای تکامل

طراحی شیک مینیمالیستی با دنیای طبیعی که آن را احاطه کرده است ترکیب می شودمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس