خانه کامل خانواده آتلیه بمبئی را در بمبئی، هند باز کنید

پروژه «Blenden» اتاق‌های جداگانه را با هم ترکیب می‌کند تا گفتگوی بزرگ‌تری ایجاد کندمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس