خاویر زوبیا از معماران MORFA برنده اولین مسابقه Next Top Metaverse Build شد

Zubia در رده بهترین معمار اول شد و همچنین برنده جایزه برتر یک قطعه زمین Decentraland، 3500 توکن SAND، 2000 توکن RNVI و مجوز Threedium شد.منبع