خوب، LEED و چالش ساختمان زندگی: برای هدف مناسب هستند

دالتون هو به پادکست World Build می‌پیوندد تا در مورد همه موارد اعتباربخشی صحبت کند، از مناسب بودن آنها برای هدف، بزرگترین چالش‌ها و چگونگی دستیابی به چندین گواهینامه برای یک پروژه.منبع