دانشگاه ایالات متحده یک مرکز ورزشی به مساحت 31277 فوت مربع بازسازی شده است

JCJ Architecture (JCJ) برای بازسازی و گسترش مرکز ورزشی دانشگاه سنت جوزف برای بدنه دانشجویی رو به رشد مأموریت یافت.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس