دانشگاه ایالات متحده یک مرکز ورزشی به مساحت 31277 فوت مربع بازسازی شده است

دانشگاه ایالات متحده یک مرکز ورزشی به مساحت 31277 فوت مربع بازسازی شده استJCJ Architecture (JCJ) برای بازسازی و گسترش مرکز ورزشی دانشگاه سنت جوزف برای بدنه دانشجویی رو به رشد مأموریت یافت.منبع