دفاتر به سبک خانه شهری اواسط قرن هجدهم طراحی شده توسط Kitesgrove در لندن

دفاتر به سبک خانه شهری اواسط قرن هجدهم طراحی شده توسط Kitesgrove در لندنمایفر از بازسازی مجلل ساختمان نیمه متروک درجه دو استقبال می کند.منبع