دفاتر به سبک خانه شهری اواسط قرن هجدهم طراحی شده توسط Kitesgrove در لندن

مایفر از بازسازی مجلل ساختمان نیمه متروک درجه دو استقبال می کند.منبع