دفتر طراحی آمریککا فروشگاهی پایدار در هلسینکی ایجاد می کند

دفتر طراحی آمریککا فروشگاهی پایدار در هلسینکی ایجاد می کندبانک بازسازی شده به خانه شعبه جدید خرده فروش سبز تبدیل می شودمنبع