دفتر معماری سیار حومه پاریس را در نزدیکی Sacré Coeur تجسم می کند

دفتر معماری سیار حومه پاریس را در نزدیکی Sacré Coeur تجسم می کنداین محله با 14 واحد مسکونی اجتماعی جدید و دو محل تجاری در حال اختراع مجدد خود استمنبع