دفتر معماری سیار حومه پاریس را در نزدیکی Sacré Coeur تجسم می کند

این محله با 14 واحد مسکونی اجتماعی جدید و دو محل تجاری در حال اختراع مجدد خود استمنبع