دفتر میدتاون منهتن که در برج اوایل قرن بیستم توسط اولسون کوندیگ ایجاد شد

این پروژه که در نزدیکی ساختمان امپایر استیت واقع شده است بخشی از تعهد مداوم این شرکت برای سرمایه گذاری در فضاهای شهری است.منبع