رستوران با طراحی بازگشتی در Xiamen، چین

رستوران با طراحی بازگشتی در Xiamen، چیناین پروژه با الهام از سواحل بی پایان زمین، با هدف انتقال آرامش و خویشتن داری است.منبع