رستوران با طراحی بازگشتی در Xiamen، چین

این پروژه با الهام از سواحل بی پایان زمین، با هدف انتقال آرامش و خویشتن داری است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس