رستوران های زنجیره ای ژاپنی دستخوش طراحی مجدد داخلی شدند

ARCHPOINT شعبه رستوران تانوکی مسکو را برای احترام به ریشه های ژاپنی سوشی و جلب نظر جمعیتی گسترده تر از مشتریان، دوباره طراحی کرده است.منبع