رستوران های زنجیره ای ژاپنی دستخوش طراحی مجدد داخلی شدند

رستوران های زنجیره ای ژاپنی دستخوش طراحی مجدد داخلی شدندARCHPOINT شعبه رستوران تانوکی مسکو را برای احترام به ریشه های ژاپنی سوشی و جلب نظر جمعیتی گسترده تر از مشتریان، دوباره طراحی کرده است.منبع