سبک خاص فرانک گری افق تورنتو را با دو برج زیبا می کند

سبک خاص فرانک گری افق تورنتو را با دو برج زیبا می کندطراحان داخلی استودیو پائولو فراری با این معمار نمادین در بلندترین پروژه خود همکاری کردند.منبع