شرکت خانه بروکلین و معماری MESH بزرگترین پروژه چوب نیویورک را در پارک اسلوپ، بروکلین تکمیل کردند.

ساختمان کاندومینیوم 14 واحدی یک شاهکار معماری پایدار استمنبع