شرکت خانه بروکلین و معماری MESH بزرگترین پروژه چوب نیویورک را در پارک اسلوپ، بروکلین تکمیل کردند.

شرکت خانه بروکلین و معماری MESH بزرگترین پروژه چوب نیویورک را در پارک اسلوپ، بروکلین تکمیل کردند.ساختمان کاندومینیوم 14 واحدی یک شاهکار معماری پایدار استمنبع