شرکت فضای گرمسیری تجسم پایداری با “خانه فاخته” در ویتنام است

شرکت فضای گرمسیری تجسم پایداری با “خانه فاخته” در ویتنام استتوسعه مسکونی تازه تکمیل شده در منطقه نوسازی شهری در Hoa Xuan، Da Nang واقع شده استمنبع