شرکت فضای گرمسیری تجسم پایداری با “خانه فاخته” در ویتنام است

توسعه مسکونی تازه تکمیل شده در منطقه نوسازی شهری در Hoa Xuan، Da Nang واقع شده استمنبع