شرکت فضای گرمسیری تجسم پایداری با “خانه فاخته” در ویتنام است

توسعه مسکونی تازه تکمیل شده در منطقه نوسازی شهری در Hoa Xuan، Da Nang واقع شده استمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس