شرکت Gairloch Developments با هارلو کپیتال پنت هاوس های پانوراما در تورنتو را ارائه می دهد

ساکنان می توانند طلوع و غروب خورشید را از بالای خط درخت ببینندمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس