شرکت Gairloch Developments با هارلو کپیتال پنت هاوس های پانوراما در تورنتو را ارائه می دهد

شرکت Gairloch Developments با هارلو کپیتال پنت هاوس های پانوراما در تورنتو را ارائه می دهدساکنان می توانند طلوع و غروب خورشید را از بالای خط درخت ببینندمنبع