صنایع دستی بتنی The West Residence Club در شهر نیویورک

در مساحت 30000 فوت مربع، این طراحی دارای چندین امکانات رفاهی طراحی شده استمنبع