صنایع دستی بتنی The West Residence Club در شهر نیویورک

صنایع دستی بتنی The West Residence Club در شهر نیویورکدر مساحت 30000 فوت مربع، این طراحی دارای چندین امکانات رفاهی طراحی شده استمنبع