طراحی زندگی سالمندان، تشویق به تعامل و انتخاب مواد با در نظر گرفتن سلامتی

کلی هافمن در مورد ارائه امکانات لازم برای تشویق تعامل بین ساکنان و اهمیت بازخورد مشتری و ساکن صحبت می کند.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس