طراحی صنایع دستی SKBorges Projects برای شعبه بانک برازیلیا

هدف از طراحی جدید نمایندگی بانک اجرایی SICOOB ایجاد یک محیط اجتماعی و حرفه ای استمنبع