طراحی مفهومی شامل تراس روی پشت بام الهام گرفته از میامی برای هتل گوتنبرگ است

طراحی مفهومی شامل تراس روی پشت بام الهام گرفته از میامی برای هتل گوتنبرگ استافتتاح این سایت در تابستان 2022 بخشی از پروژه Älvstaden برای ترویج صنعت و گردشگری است.منبع