طراحی و تحقیقات WIT فضای اداری کاربر پسند را در پکن ایجاد می کند

طراحی و تحقیقات WIT فضای اداری کاربر پسند را در پکن ایجاد می کندصنعت پر رونق فین تک سه تحول اداری جدید را تشویق کرده استمنبع