طراحی و ساخت خانه چوبی طبیعی در استانبول توسط آفیست

طراحان با استفاده از چوب طرحی ساده و موثر ایجاد می کنندمنبع

تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس