طراحی BDP Quadrangle بزرگترین جامعه کاربری مختلط در Forest Hill

طراحی BDP Quadrangle بزرگترین جامعه کاربری مختلط در Forest Hill


جامعه جدید که توسط Canderel با فضای داخلی توسط II BY IV DESIGN ساخته شده است، گوشه ای خالی از سکنه در کنار ایستگاه متروی سنت کلر غربی با سه برج مسکونی، امکانات خرده فروشی و یک پارک شهری جدید باز خواهد کرد.

توسط ناو پالمنبع