طراحی Skylab ساختمان سرنا ویلیامز، بزرگترین سازه در مقر جهانی نایک

در Beaverton، Oregon، محل کار برای 2750 سرنشین، بیش از 1 میلیون فوت مربع را پوشش می دهد.منبع