طراحی Skylab ساختمان سرنا ویلیامز، بزرگترین سازه در مقر جهانی نایک

طراحی Skylab ساختمان سرنا ویلیامز، بزرگترین سازه در مقر جهانی نایکدر Beaverton، Oregon، محل کار برای 2750 سرنشین، بیش از 1 میلیون فوت مربع را پوشش می دهد.منبع