طراحی STUFISH Entertainment Architects برای بزرگترین مکان موقت جداشدنی جهان

ABBA Arena، یک فضای اجرا جدید در شرق لندن، یک سالن با ظرفیت 3000 نفر است که به عنوان خانه برای کنسرت مجازی ABBA “ABBA VOYAGE” خدمت می کند.منبع