فرانک گری پردیس واتس را برای موسسه غیرانتفاعی کودکان در لس آنجلس می سازد

فرانک گری پردیس واتس را برای موسسه غیرانتفاعی کودکان در لس آنجلس می سازداین خانه که در تابستان 2022 افتتاح می شود، اولین خانه ای است که برای جامعه در واتس ساخته شده است.منبع