فضای کاری صنایع دستی پس از همه گیری را در Gurgaon، هند در نظر بگیرید

این طراحی بر روان بودن و توانایی تغییر شکل در این دفتر عصر جدید تأکید داردمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس