ماژول K دفتر مرکزی جدید Restaff را در ویتنام ایجاد می کند

این ملک 600 متر مربعی از رنگ های جسورانه خانه های دریاچه نروژ الهام گرفته شده استمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس