ماژول K دفتر مرکزی جدید Restaff را در ویتنام ایجاد می کند

ماژول K دفتر مرکزی جدید Restaff را در ویتنام ایجاد می کنداین ملک 600 متر مربعی از رنگ های جسورانه خانه های دریاچه نروژ الهام گرفته شده استمنبع