متفقین و موریسون اقامتگاه های کنار کانال را در لندن کامل می کنند

هر یک از ده برج منظره ای از اسکله و منطقه اطراف را ارائه می دهندمنبع