مجتمع ترکی نوسازی دفتر بزرگ دریافت می کند

طراحی جدید دفتر مرکزی هلدینگ Tezman، شاخه های مختلف شرکت را ادغام می کند، هویت شرکتی چند وجهی و ویژگی های خانواده Tezman را منعکس می کند.منبع