مجتمع ترکی نوسازی دفتر بزرگ دریافت می کند

مجتمع ترکی نوسازی دفتر بزرگ دریافت می کندطراحی جدید دفتر مرکزی هلدینگ Tezman، شاخه های مختلف شرکت را ادغام می کند، هویت شرکتی چند وجهی و ویژگی های خانواده Tezman را منعکس می کند.منبع