مجتمع ورزشی و فرهنگی کامل Jean-Pierre Lott Architecte در فرانسه

مجتمع ورزشی و فرهنگی کامل Jean-Pierre Lott Architecte در فرانسهاین پروژه بخشی از توسعه گسترده تر برای بازسازی محله استمنبع