مجتمع ورزشی و فرهنگی کامل Jean-Pierre Lott Architecte در فرانسه

این پروژه بخشی از توسعه گسترده تر برای بازسازی محله استمنبع