مرکز ورزشی فرانسوی با قطعات متحرک از TNA Architectes

مرکز ورزشی فرانسوی با قطعات متحرک از TNA ArchitectesEspace Pierre جامعه را با مناطق ورزشی بزرگ برای مدارس و عموم جمع می کند و مرکز شهر Dole قرن 18 را توسعه می دهد.منبع