معبد ودیک پلانتاریوم طراحی بزرگترین معبد هندو جهان در بنگال غربی، هند

این ساختمان در سرزمین مقدس سری مایاپور واقع شده و دارای دومین گنبد بزرگ معبد جهان است.منبع