معبد ودیک پلانتاریوم طراحی بزرگترین معبد هندو جهان در بنگال غربی، هند

معبد ودیک پلانتاریوم طراحی بزرگترین معبد هندو جهان در بنگال غربی، هنداین ساختمان در سرزمین مقدس سری مایاپور واقع شده و دارای دومین گنبد بزرگ معبد جهان است.منبع