معماران اتمسفر، پمپئی را به عنوان آخرین الهام گرفته شده از چنگدو پیشنهاد می کنند

معماران اتمسفر، پمپئی را به عنوان آخرین الهام گرفته شده از چنگدو پیشنهاد می کنندمفهوم جدید فروشگاه Uma Wang دارای یک الگوی شطرنجی حلقوی استمنبع