معماران اتمسفر، پمپئی را به عنوان آخرین الهام گرفته شده از چنگدو پیشنهاد می کنند

مفهوم جدید فروشگاه Uma Wang دارای یک الگوی شطرنجی حلقوی استمنبع