معماران بار اورین بیانیه بصری ملک مسکونی را در تل آویو ایجاد می کنند

معماران بار اورین بیانیه بصری ملک مسکونی را در تل آویو ایجاد می کنندساختار التقاطی باهاوس ادای احترام به خاورمیانه و مدیترانه استمنبع